Certificat de urbanism

certificat de urbanism

Emitere certificat de urbanism

Cuprins

CADRU LEGAL

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Ordinul nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Vrei o documentatie pentru certificatul de urbanism ?

Completeaza formularul

Formular de contact

Formular de contact

Am dori să aflăm de la dvs. Vă rugăm să ne trimiteți un mesaj completând formularul de mai jos și vom reveni cu dvs. în curând.

PROCEDURA DE AUTORIZARE

Legea nr. 50 / 1991 Art 1 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii.

DEFINIȚII:

Conform prevederilor Legii 50/1991 actualizate, respectiv art. (2) alin. (1) și (2) din Lege:

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.

Conform prevederilor art. (2^1), procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:

 1. a) emiterea certificatului de urbanism;
 2. b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 3. c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 4. d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
 5. e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;
 6. f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
 7. g) emiterea autorizaţiei de construire.

Capitolul I – CERTIFICATUL DE URBANISM

1) DEFINIȚIE:

Conform prevederilor art. (6) alin. (1) din Legea 50/1991 certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. (4) şi la art. (43) lit. (a):

 1. a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia.

2) SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia – art. (6) alin. (2).

În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite și in următoarele situații:

 1. a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
 2. b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
 3. c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;

– împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;

– constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii – art. (6) alin. (5).

LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PENTRU CARE E NECESARĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Conform prevederilor art. (3) alin. (1) Legea 50/1991:

Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. (11);

 1.      b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

 1. d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

 1.       f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3);

g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire – noi şi extinderi.

4) TERMEN DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM

Conform prevederilor art. 30 alin (3) din Ordinul 839/2009, Certificatul de Urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

5) TERMEN DE VALABILITATE

Conform prevederilor Ordinului 839/2009, respectiv art. (39) alin. (1) – valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp ( termenul ) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii 50/1991;

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism, conform art. (40) alin. (1) – se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Valabilitatea certificatului de urbanism încetează în următoarele cazuri:

– dacă titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente – conform art. (39) alin. (3) lit. a) din Ordin;

– dacă titularul nu solicitată prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acesteia – conform art. (39) alin. (3) lit. b) din Ordin.

ACTE NECESARE la cereri de emitere certificat de urbanism pentru INTRARE IN LEGALITATE

EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) FĂRĂ a deține autorizație de construire

cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat

extras C.F., de informare, actualizat la zi

Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare

plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate

fotografii cu situația de pe teren

taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L.

EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) cu NERESPECTAREA autorizației de construire și a proiectului tehnic

cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat

extras C.F., de informare, actualizat la zi

Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare

istoric al cererilor pentru intrare în legalitate (dacă este cazul)

copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare

HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.

plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate

fotografii cu situația de pe teren

taxa certificat de urbanism, conf. H.C.L.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE IN SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU INFORMARE

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

 1. a) cerere-tipconform formularului F1 din Anexa I,

– completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

 1. b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

 1. d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local

Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE IN SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU ”COMASARE / DEZLIPIRE PARCELE”/”OPERAȚIUNI NOTARIALE”

În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;

– împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;

– constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

 1. a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I,

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– planuri cu propunerea după comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat;

 1. c)extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism,

Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE IN SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE

Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:

 1. a) cerere-tip– conform formularului F1 din Anexa I,

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );

 1. d)taxă pentru emiterea certificatului de urbanism,

În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

 1. e) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant )– în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )

– date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi

descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

 1. f) în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
 2. f) pentru intervenții asupra construcţiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, cât și pentru construcţii noi propuse, se va prezenta planul de situaţie propus – întocmit de proiectant ( in relaţie cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
 3. g) pentru construire balcoane, inchidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii faţade situaţie existentă.

Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism va cuprinde: actele specificate la pct. b) și c), după caz e), f), g) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE IN SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU CONTINUARE DE LUCRĂRI PROIECT AUTORIZAT

D1) continuare de lucrări FĂRĂ MODIFICARE proiect autorizat :

Conform prevederilor Ordinului nr. 839/2009:

Art. 54 alin. (3) – în cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

Alin. (4) în situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.

În acest caz, se va întocmi o documentație și se va depune o cerere de emitere a unei noi autorizații de construire, nefiind necesară obținerea unui nou Certificat de Urbanism.

D2) continuare de lucrări CU MODIFICARE proiect autorizat :

Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.

Lucrările de modificare pot fi:

a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;

b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.

Conform Ordinului 839/2009 art. 54 alin. (6), raportat la prevederile art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente.

Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Acte necesare emiterii C.U. in scopul continuării de lucrări cu modificare proiect autorizat:

 1. a) cerere-tip 

completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b) extras de Carte Funciară– actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 2. c)copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );
 3. d) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;
 4. f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD,dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;
 5. e) memoriu tehnic explicativ și plan de situațiecu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;
 6. f) poze cu situația din teren( stadiul fizic al lucrărilor de execuție ) și anunț / dovada începerii lucrărilor;
 7. g) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE IN SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT, a cărui autorizație este în valabilitate:

Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.

Lucrările de modificare pot fi:

a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;

b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.

Conform prevederilor art. (67) alin. (1) din Ordinul 839/2009, în situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată, beneficiarul / investitorul / administratorul / managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii – piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia tehnică – D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

De asemenea, potrivit prevederilor art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Astfel, potrivit prevederilor Legii 50/1991, pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz:

E1) EMITEREA NOII AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE conform art. (7) alin. (15^1) lit (a) din Lege, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială – caz în care se va depune documentația pentru obținerea noii autorizații de construire

fără a fi necesară obținerea unui nou certificat de urbanism;

E2) RELUAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE în condiţiile art. (7) alin. (15^1) lit (b), dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială:

caz în care se va întocmi o documentație pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, care să conțină, conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009:

 1. a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 2. c) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism,

În vederea argumentării modificărilor propuse de dvs., se vor anexa următoarele:

 1. d) copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );
 2. e) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;
 3. f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD, dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;
 4. g) memoriu tehnic explicativ și plan de situație cu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;
 5. h) dovada începerii lucrărilor în termenul de valabilitate al A.C. emise – copie anunț începere lucrări și fotografii cu situația din teren;

E3) Conform prevederilor art. (67) alin. (2) din Ord. 839/2009, prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. Autorizată, fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului / investitorului / administratorului / managerului de proiect, dacă sunt respectate următoarele condiții:

 1. a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;
 2. b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;
 3. c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;
 4. d) nu se modifică condiţiile de amplasament ( regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei ), respectiv conformarea arhitectural-volumetrică;
 5. e) nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;
 6. f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.
 7. g) se asigură economia de energie.

(3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

LUCRĂRI CARE SE EXCEPTEAZĂ DE LA AUTORIZARE – conform prevederilor art. (11) din Legea 50/1991

Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:

 1. a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate;
 2. b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;
 3. c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
 4. d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
 5. e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
 6. f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
 7. g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
 8. h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
 9. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
 10. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
 11. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 12. i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;
 13. j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. (3) lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;
 14. k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;
 15. l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.
 16. m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
 17. n) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
 18. o) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.
 19. p) montarea pe acoperişul clădirilor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea.

Alin. (2) al art. 11 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 27 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acesteia prin LEGEA nr. 86 din 28 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017.

(2^1) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

(2^2) În cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrările prevăzute la alin. (2^1) doar în baza şi cu respectarea obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit legii. Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului creând posibilitatea executării lucrărilor în absenţa obligaţiei.

(2^3) Ministerul Culturii va fi notificat înaintea începerii lucrărilor prevăzute la alin. (2^1) şi va putea verifica conformitatea acestora cu prevederile legii.

(2^4) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate.

(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. (3) lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.

Certificat de Urbanism emis în scopul SCHIMBAREA DESTINAȚIEI FĂRĂ MODIFICĂRI – pentru lucrări de construire care nu necesită A.C.

Certificat de Urbanism emis în scopul ”SCHIMBAREA DESTINAȚIEI FĂRĂ MODIFICĂRI – așa cum este prevăzut de Legea nr. 50/1991 la art. (11) alin (1) lit. (n)” pentru lucrări de construire care nu necesită A.C.

Conform prevederilor art. (11) alin (1) lit. (n) se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, respectiv schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.

Schimbarea de destinație, așa cum este prezentată în Legea nr. 50/1991 republicată, la art. (11) alin (1) lit. (n), nu se aplică în zona de protecție a monumentelor și în zone construite protejate ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, prevăzute la art. (3) alin. (1) lit. (b) din Lege.

Actele necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism în scopul descris mai sus sunt:

 1. a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I,

completată la toate rubricile cu:

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării -precizarea încadrării funcțiunii propuse – conform Anexei nr. 1 la PUG;

 1. b) extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 2. c) memoriu tehnic de specialitate prin care se va preciza încadrarea în prevederile Legii nr. 50/1991, alin (1), art. (11), lit. (n);
 3. d) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane

 1. e) pe planul de situație se va marca accesul către spațiul supus schimbării destinației: direct din stradă sau din gang – făcându-se dovada realizării acestuia ( în cazul în care s-a realizat în baza unei Autorizații de construire și nu s-a înscris în Cartea Funciară ).
 2. f) releveu spațiu sau, după caz, plan spațiu existent– întocmit conform Legii 50/1991 actualizată / modificată sau planșa din documentația A.C. vizată spre neschimbare;
 3. g) plan spațiu propus spre amenajare – întocmit conform Legii 50/1991 actualizată/modificată;
 4. h) expertiză tehnică din care se relevă faptul că se propun lucrări de compartimentare provizorie nestructurală – conform art 11) alin 1) lit. m) din Legea 50/1991;
 5. h) poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului.
 6. i) taxă Certificat de urbanism,H.C.L. nr.

PROCEDURA DE AUTORIZARE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Prin definiție, conform Anexei (2) din Legea 50/1991, lucrările de intervenţie în primă urgenţă sunt orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru:

a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare;

b) desfiinţarea acestora.

Potrivit prevederilor art. (7) alin. (10) din Legea 50/1991, lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă.

Conform art. (7) alin. (16) din Legea 50/1991, în condițiile respectării legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale / nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E. – să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Cererile pentru emiterea Autorizației de Construire în regim de urgență, respectiv a Certificatului de Urbanism în scopul ”punerii în siguranță a obiectivului” se pot depune concomitent, fiind însoțite de o documentație care trebuie să cuprindă:

 1. a)cerere – tip– pentru autorizație, completată în scopul intervenției în regim de urgență asupra imobilului – conform formularului F8 din Anexa I

și / sau cerere – tip pentru emiterea certificatului de urbanism, întocmită în scopul ”punerii în siguranță a imobilului” – conform formularului F1 din Anexa I,

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b)raport de expertiză tehnică întocmit de către un expert tehnic autorizat, din care să rezulte necesitatea punerii în siguranță a elementelor de construcții, care prezintă pericol public. În cazul clădirilor monument, expertul trebuie sa fie atestat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Proces verbal de intervenție întocmit de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor art (11) lit. (y) dinHG nr. 1492/2004. art. 35 lit. (n) din OMAI nr. 1134/2006, art (42) din OIG nr. 1146/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 1. c) extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 2. d)plan de încadrare în zonă;
 3. e) se va prezenta Avizul Direcției Județene pentru Cultură pentru intervențiile necesare, în cazul în care imobilul se încadrează în categoria de monumente istorice, fiind vorba de construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate ( conform art. (3) alin. (1) lit. (b) din Legea 50/1991 ).

Potrivit prevederilor Art. 26 pct. 28 alin. (2) din Legea 422/2001, în situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, situaţii care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate emite avize de urgenţă pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile.

 1. f)Emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţareîn vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, este scutită de la plata taxelor de autorizare – conform art. (69) alin. (4) din Ordinul 839/2009, prin exceptare de la prevederile alin. (1).

Potrivit dispoziţiilor art. (42) alin. (2) din Lege, dacă în clădirile cu statut de monument se desfăşoară activităţi comerciale, scutirea de la plata taxei de autorizare nu se aplică.

Acte necesare pentru PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 1. a)cerere – tip – se depune cu minim 15 zile lucrătoare înainte de termenul de expirare a certificatului de urbanism, însoțită de:
 2. b)U. original – exemplarul beneficiarului( sau copie conform cu originalul, care se poate obține la cererea beneficiarului, în caz că originalul s-a pierdut );
 3. c) taxă – 30% din taxa inițială plătită pentru eliberarea C.U.;

Aviz Primar

 1. a) cerere – tip – Ordinul 839/2009 Anexa 1 formular F.12;
 2. b)extras de Carte Funciară – actualizat (în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 3. c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane

 1. d) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant )– în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului (tipul proprietăţii, nr. proprietari)

date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi

descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

ACTE NECESARE la cereri de emitere certificat de urbanism pentru INTRARE IN LEGALITATE

EXECUTARE / DESFIINȚARE lucrări de construcții ( art. 3 – cu exceptia celor prevăzute la lit. b ), c), e), g) FĂRĂ A DEȚINE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE:

Solicitarea de emitere a Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire se va face în termenul prevăzut în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 1. a) cerere-tip– conform formularului F1 din Anexa I,

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b)extras C.F. – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare )
 2. c) Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare + Dovada contestării PVCC dacă este cazul + Sentința civilă pentru desfiinţare lucrări realizate fără A.C. / A.D., dacă este cazul;
 3. d) plan de amplasament și delimitare a imobilului teren impreună cu inventarul de coordonate( întocmit şi semnat de un topograf autorizat ), cu evidențierea lucrărilor de construcție pentru care se solicită intrarea în legalitate;
 4. e) se va face dovada accesului pe teren dintr-o circulație publică ( cu prezentarea extrasului CF pentru drum ), accesul marcându-se și pe planul de situație topografic;
 5. f) fotografii cu situația de pe teren;
 6. g)memoriu tehnic ( întocmit de proiectant )– în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )

– date privind situația din teren ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent );

 1. h)taxa certificat de urbanism,

 EXECUTARE / DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b), c), e), g), realizate cu NERESPECTAREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC:

Solicitarea de emitere a Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire se va face în termenul prevăzut în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 1. a)cerere tip conform formularului F1 din Anexa I

– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;

– elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

 1. b) extras C.F.– actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 2. c) Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare + Dovada contestării PVCC dacă este cazul + Sentința civilă pentru desfiinţare / încadrare lucrări în prevederile A.C. / A.D., dacă este cazul;
 3. d) istoric al cererilor pentru intrare în legalitate ( dacă este cazul );
 4. e) copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare;
 5. f) HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.
 6. g) plan de amplasament și delimitare a imobilului teren impreună cu inventarul de coordonate( întocmit şi semnat de un topograf autorizat ), cu evidențierea lucrărilor de construcție pentru care se solicită intrarea în legalitate + fotografii cu situația din teren;
 7. h) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant )– în care se va prezenta, pe scurt:

– situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari );

– date privind situația din teren ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent );

 1. j) taxă certificat de urbanism

Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ȘI ADRESĂ

 1. a) cerere – tip
 2. b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului / proprietarului imobilului;
 3. c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 4. d) plan de încadrare în zonă;
 5. e) planuri cadastrale / topografice,impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane

 1. f)declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverință;
 2. g)taxă– calculată conf. C.L.

Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE ISTORIC NOMENCLATURĂ STRADALĂ

 1. a)cerere – tip
 2. b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;
 3. c) extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 4. d) plan de încadrare în zonă;
 5. e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;

– prin cerere-tip adresată Biroului Strategii Urbane;

 1. f) declarație pe proprie răspundere,privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverință
 2. g) taxăcalculată conf. C.L.

Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE TEREN INTRAVILAN / EXTRAVILAN

 1. a) cerere – tip
 2. b) copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;
 3. c)extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 4. d) plan de încadrare în zonă;
 5. e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

 1. f)taxăcalculată conf. C.L.

Acte necesare pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC

 1. a) cerere – tip
 2. b)copie după Cartea de Identitate a solicitantului/proprietarului imobilului;
 3. c) extras de Carte Funciară – actualizat( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
 4. d) plan de încadrare în zonă;
 5. e) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

 1. f)taxăcalculată conf. C.L.

Acte necesare pentru eliberarea ADEVERINȚEI DE SCHIMBARE DE DESTINAȚIE, conform cerințelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 1. a) cerere tip pentru eliberarea Adeverinței privind schimbarea de destinație conform Legii nr. 50/1991, art. 11, lit. (n)
 2. b) copie după Certificatul de urbanism și documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia( planul cu propunerea de schimbare de destinație a spațiului se va prezenta în dublu exemplar );

)poze cu situația din teren – fațada cu accesul și interiorul spațiului;d) expertiză tehnică din care se relevă faptul că se propun lucrări de compartimentare provizorie nestructurală – conform art 11) alin 1) lit. m) din Legea 50/1991;

 1. e) taxăcalculată conf. C.L.
 2. f)procedura internă care precede emiterea adeverinței de schimbare de destinație implică deplasarea în teren a inspectorilor în a căror atenție a ajuns solicitarea, și verificarea conformității datelor prezentate în dosar cu situația la fața locului, precum și întocmirea notei tehnice de constatare pentru evidențierea acestor aspecte;
 3. g) În cazul schimbării destinații unui spațiu dintr-un imobil colectiv, se vor aplica prevederile Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, caz în care se va prezenta:

– avizul Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării așa cum este prevăzut în cadrul art (40) alin. (1) din Lege;

– odată cu acordul menţionat la alin. (1), proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane – conform art. (40) alin. (2) din Lege;

 1. h) în cazul în care se solicită schimbarea destinației unui imobil altfel decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării procedurii interne și a Certificatului de Urbanism emis;

în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate / acordul vecinilor pe o rază de 50 m ( dacă e cazul conform RLU aferent zonei );

 1. j) dovada asigurării locurilor de parcare pentru noua funcțiune – conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG aprobat

ADRESĂ PENTRU NOTAREA IN CARTEA FUNCIARA A DESTINAȚIEI DE ”drum”

în cazul „terenului rezervat pentru servitute de utilitate publică conform PUG”

 1. a) cerere;
 2. b) extras de Carte Funciară – actualizat– pentru terenul dezmembrat;
 3. c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

– pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

în cazul terenului care a fost cuprins într-un studiu de urbanism, prin care s-a reglementat profilul drumului de acces

 1. a) cerere;
 2. b)extras de Carte Funciară– actualizat – pentru terenul dezmembrat;
 3. c) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:

– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original;

pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – in original;

 1. d) copie după planșa de reglementări PUD/PUZ cu evidențierea terenului studiat inițial și a porțiunii dezmembrate pentru drum;